Facebook pixel

PRIVACY POLICY

Datum laatste aanpassing: november 2022

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de naamloze vennootschap “FLOORIFY”  (hierna genoemd “FLOORIFY”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.floorify.com (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen FLOORIFY en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die FLOORIFY verzamelt, alsook over de wijze waarop FLOORIFY deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

FLOORIFY wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het aangaan van een commerciële relatie met Floorify, het inschrijven op de nieuwsbrief, het invullen van het contact- of garantieformulier, de staalaanvraag of enige andere communicatie met Floorify, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop FLOORIFY uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van FLOORIFY.

I. Soorten persoonsgegevens

FLOORIFY kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Adres

 • Klantnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Bedrijfsadres

 • Facturatieadres

 • Geslacht

 • Social media data

 • Communicatievoorkeur

 • Geografische locatiegegevens

 • IP-adres

 • Alle persoonsgegevens in het vrije veld van het contactformulier

 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Floorify (bvb. tijdens corespondentie)

FLOORIFY verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal FLOORIFY, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat FLOORIFY toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de Website

 • Bezoek van het gebouw

 • Een samenwerking met FLOORIFY

 • Het opvragen van een offerte

 • Het invullen van het contactformulier

 • Het aanvragen van een staal

 • Het invullen van het registratieformulier voor de garatie

 • De verificatie van uw identiteit (bvb. wanneer u de klantendienst contacteert of beroep doet op de garantie)

 • Het inschrijven op de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)

 • Het uitwisselen van business cards

 • Correspondentie met en uitgaande van FLOORIFY

De door FLOORIFY verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om te kunnen genieten van de garantie). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

FLOORIFY kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met FLOORIFY (incl. de opmaak van een offerte, de levering, de facturatie, de invordering van betalingen, de toepassing van de garantie enz.)

 • Het leveren van support / bijstand (bvb. bij problemen)

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Het verzenden van nieuwsbrieven

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met FLOORIFY of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op FLOORIFY rust

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

FLOORIFY zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot de verwerking van betalingen, het verzenden van leveringen, het leveren van diensten aan FLOORIFY (in een kader van onderaanneming), etc. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, financiële instellingen, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, externe IT-partners, transport partners, verzekeringsmaatschappijen, andere externe dienstverleners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat FLOORIFY in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat FLOORIFY uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer FLOORIFY hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van FLOORIFY.

 • Wanneer FLOORIFY of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die FLOORIFY heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal FLOORIFY uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’; en/of

 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of

 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield).

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart FLOORIFY uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (FLOORIFY wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@floorify.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan FLOORIFY te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en diensten van FLOORIFY meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van FLOORIFY.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

FLOORIFY verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

FLOORIFY zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren: onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van FLOORIFY, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat FLOORIFY in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Cookies

a) Généralités

FLOORIFY (ci-après dénommée « FLOORIFY », « nous ») utilise principalement des cookies dans le but d'améliorer votre expérience de navigation sur https://www.floorify.com ou sous-site web (ci-après dénommés le « Site web »). Toutes les données que FLOORIFY tire de ces cookies sont anonymes et sont uniquement utilisées pour comprendre l'expérience des clients sur le Site web, dans le but d'améliorer les prestations et la convivialité de ce Site web.

b) Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie, également bien connu comme un HTTP cookie, un cookie web ou un cookie de navigation, est généralement un petit fichier texte envoyé par un site web et stocké dans le navigateur web ou sur l'appareil de l'utilisateur pendant qu'un utilisateur est occupé de naviguer sur un site web.  Quand, à l'avenir, l'utilisateur naviguera sur le même site web, les données qui auront été stockées dans le cookie pourront être recueillies par le site web afin d'informer ce dernier de l'activité précédente de l'utilisateur. Les cookies ont été conçus comme un ​​mécanisme fiable pour les sites web afin de mémoriser l'état du site web ou l'activité que l'utilisateur a effectuée dans le passé. Ils nous aident à optimiser votre visite sur le site web, à mémoriser les choix techniques opérés (par exemple le choix de la langue, un bulletin d'information, etc.) et à montrer des offres et des services plus pertinents. Si vous souhaitez consulter ou utiliser le Site web, FLOORIFY vous conseille d'activer les cookies. Cependant, si vous ne préférez pas, vous êtes toujours libre de ne pas les activer. Les cookies peuvent comprendre : le clic sur certains boutons, la connexion ou un enregistrement des pages qui ont été visitées par l'utilisateur, même il y a des mois ou des années. Bien que les cookies ne peuvent pas contenir de virus et ne peuvent pas installer de programme malveillant sur l'ordinateur invité, des cookies de pistage et surtout des cookies de pistage tierce partie sont souvent utilisés comme des manières de rassembler des données à long terme de l'historique du navigateur d'individus. La présente déclaration en matière de cookies est en conformité avec la loi belge actuelle (loi du 10/07/2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, M.B. 20/9/2012) et tous les lois belges futures en matière de cookies.

c) Types de cookies

First-party cookies: les cookies installés sur un Site web actuellement visité par l’utilisateur (par exemple, cookies placés par FLOORIFY/ sites mini de FLOORIFY.

Third-party cookies: les cookies placés par un nom de domaine autre que celui du Site web visité  par l’utilisateur. Si un utilisateur visite un Site web et qu’un tiers installe un cookie sur ce Site web, il s’agit alors d’un cookie tierce partie.

Ce site Web utilise les third-party cookies suivants :

 •  Google Ads (marketing

 • Google Analytics (analytical)

  • Universal Analytics

  • GA4

 • Facebook Pixel (marketing)

 • Pinterest Pixel (marketing)

 • Linkedin Insights Tag (marketing)

 • Bing Ads (marketing)

 • Hotjar (analytical)

Cookies essentiels : Ces cookies sont essentiels pour le bon fonctionnement de ce site web. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés. Ces cookies ne stockent pas d'informations permettant d'identifier les personnes.

Cookies functionnels : Les cookies fonctionnels sont des cookies nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de notre site web. De cette façon, nous nous assurons que les fonctions de base telles que la navigation sur les pages et l'accès aux zones sécurisées du site web fonctionnent correctement. Sans ces cookies, certaines fonctionnalités du site web peuvent ne pas fonctionner correctement. Par conséquent, ces cookies ne peuvent pas être désactivés.

Cookies statistiques/analytiques : Ces cookies traitent des données analytiques afin d'améliorer la facilité d'utilisation et les performances de notre site web.  Toutes les informations sont collectées de manière anonyme.

Cookies marketing : Ces cookies sont placés par les annonceurs sur notre site web. Ils sont utilisés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes. Ils ne stockent pas d'informations personnelles directes, mais ces cookies sont liés à des identifiants uniques de votre navigateur et de votre appareil.

Google Analytics : Google Analytics est un service d'analyse fourni par Google qui permet de suivre le trafic sur un site Web. Google utilise les données collectées pour suivre et contrôler l'utilisation de notre site Web. Ces données sont partagées avec d'autres services de Google.

Si vous souhaitez que vos activités ne soient pas mises à la disposition de Google Analytics,  vous pouvez installer le opt-out browser-add-on de Google Analytis. Ce module complémentaire empêche Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js et dc.js) de partager des informations avec Google Analytics. Pour plus d'informations, veuillez consulter les règles de confidentialité de Google : https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

d) Liste de cookies que ce Site web utilise

Le tableau ci-dessus comporte une énumération des cookies utilisés par FLOORIFY le cas échéant, ainsi que l'information que ceux-ci enregistrent.

Cookie sous-groupe Cookies Cookies utilisés
Durée de stockage du Cookie
floorify.com _ga, _gat Direct 730 jours, pendant la session
floorify.com _gid, _gcl, _gat_UA-nnnnnnn-nn, _hjAbsoluteSessionInProgress, _uetvid
Direct 24 heures, 89 jours, pendant la session, pendant la session, 389 jours
SnapABugHistory Cookie pour l'historique de la fonction de discussion - snapengage.
1 année
SnapABugVisit Fonction de discussion pendant la session
floorify.com Lang Direct pendant la session
SnapABugRef Fonction de discussion
pendant la session
floorify.com
_flowbox, _pin_unauth Direct 30 jours, 364 jours
floorify.com _uetsid Direct pendant la session
facebook.com fr Indirect 90 jours
youtube.com CONSENT Indirect 389 jours
google.com NID Indirect 183 jours
www.facebook.com
Indirect pendant la session
doubleclick.net DSID, IDE Indirect 14 jours, 13 mois
pinterest.com _pinterest_sess, _auth, _pinterest_ct_ua Indirect 1 anée

e) Désactiver ou refuser les cookies

Il y a un certain nombre d'options disponibles pour éviter le stockage de cookies. Veuillez visiter les sites web des différents navigateurs pour apprendre comment vous pouvez bloquer le stockage de cookies.

Comprenez bien que lorsque vous décidez de supprimer tous vos cookies, vous devrez très probablement réencoder tous vos identifiants et mots de passe sur tous les sites web que vous visitez, alors que vous ne deviez même pas y penser auparavant. Comme nous l'avons déjà mentionné, les cookies peuvent constituer un vrai atout pour votre expérience de navigation sur le web.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, veuillez visiter le site web https://www.allaboutcookies.org . Ce Site web fournit davantage d'informations sur les cookies, explique en détail comment vous pouvez supprimer les cookies que vous trouvez et vous montre comment vous pouvez autoriser des sites web fiables à stocker des cookies sur votre ordinateur.

Vous pouvez également refuser les cookies en cliquant sur "Configurer", puis sur "Refuser" dans la bannière des cookies. Cela empêchera l'activation de certains cookies. La désactivation ou le refus des cookies peut vous empêcher d'utiliser certaines fonctionnalités de notre site web.

f) Update

FLOORIFY est autorisé à mettre à jour cette politique en matière de cookie en plaçant une nouvelle version sur le Site web dans laquelle FLOORIFY indiquera la date de révision en haut de ce document. Il est vivement recommandé de consulter régulièrement le Site web et la page correspondante sur lesquels la politique en matière de cookie est affichée afin de vous informer de tout changement.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.allaboutcookies.org/, concernant les cookies. Et aussi http://www.youronlinechoices.eu/, concernant la publicité comportementale en ligne et la confidentialité en ligne.

X. Update Privacy Verklaring

FLOORIFY is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij FLOORIFY de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

XI. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. FLOORIFY draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XII. Contacteer Floorify

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop FLOORIFY uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: privacy@floorify.com,

 • Via de post: FLOORIFY NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop FLOORIFY deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop FLOORIFY uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

language