Floorify logo - vinyl vloer

Zoek verkooppunt

Floorify logo - vinyl vloer

WEDSTRIJD "WIN EEN FLOORIFY VLOER”

ARTIKEL 1

FLOORIFY NV, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Noordstraat 140, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0655.893.511 in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk (hierna: “FLOORIFY”), organiseert een Wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke begint op 24/02/2018 en eindigt op 04/03/2018 (hierna, de Wedstrijd)
 

ARTIKEL 2

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement en de aanvaarding van iedere beslissing genomen door de organisatoren om het goede verloop van de Wedstrijd te garanderen. 

 

ARTIKEL 3

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere niet-professionele, natuurlijke persoon dewelke de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die woonachtig is in BELGIE, met uitzondering van de organisatoren van deze Wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van Floorify en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige Wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze Wedstrijd, de familieleden, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.

 

ARTIKEL 4

FLOORIFY kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door FLOORIFY (voor een bepaalde periode) uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 5

Om geldig deel te nemen moet iedere deelnemer onderstaande voorwaarden invullen:

 

1) Like onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/floorify.official/

2) Deel onderstaande foto op onze facebook tijdlijn

3) Druk deze foto af op onze Batibouw stand, vul de wedstrijdvraag in en deponeer je invulstrook in onze bokaal 

 

Wedstrijdvraag: Hoeveel knikkers zitten er in onze pot op onze Batibouw stand? 

 

De winnaar is diegene die:

 

1) Onze Facebook pagina geliket heeft, en;

 

2) Zijn/Haar foto heeft genomen via Sharingbox op de Floorify stand van Batibouw (6413) en deze heeft gedeeld op de tijdlijn van floorify.official, en; 

 

3) De wedstrijdvraag correct heeft beantwoord of zo dicht mogelijk heeft benaderd. In geval van ex aequo zal de deelnemer die het eerste zijn/haar foto gepost heeft op de tijdlijn van floorify.official, winnen. Onder de wedstrijdvraag zullen de deelnemers een URL vinden naar deze wedstrijdvoorwaarden en deze aanvaarden bij wijze van deelname.

Iedere deelnemer mag maar één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames door dezelfde persoon zal enkel met zijn eerste deelname rekening worden gehouden. Deelnemers die meerdere profielen aanmaken op sociale media en hiermee meerdere malen deelnemen zullen derhalve tevens automatisch uitgesloten worden van deze Wedstrijd.

FLOORIFY en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derde partijen, waaronder maar niet gelimiteerd tot internetproviders en energieleveranciers 

Alle kosten voor de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan FLOORIFY.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van alle hieraan verbonden deelnames. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.

Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames worden al zijn deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig.

FLOORIFY kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of app via dewelke de deelnemer meedoet aan de Wedstrijd. FLOORIFY kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de Wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
 

ARTIKEL 6

FLOORIFY kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 

ARTIKEL 7

De prijs van deze Wedstrijd bestaat uit een gratis Floorify vloer van max 50 m², exclusief plaatsing, levering en toebehoren. 

 

De winnaar krijgt een cadeaucheque overhandigd geldig voor een vervaltermijn van twaalf (12) maand, die ingaat vanaf afgifte aan de winnaar, en zoals uitdrukkelijk vermeld op de cadeaucheque. Na deze periode heeft de cadeaucheque geen enkele waarde meer en kan deze niet langer worden aangewend, wat de reden van laattijdigheid ook moge zijn. 

 

Floorify stelt de vloer enkel ter beschikking aan de winnaar en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade (directe schade of gevolgschade) die daaruit mogelijks kan voortvloeien. 

 

Na afloop van de Wedstrijd zal Floorify de winnaar binnen de week bekendmaken aan het publiek via Facebook. Vervolgens wordt met hem/haar persoonlijk contact opgenomen aan de hand van de contactgegevens op de invulstrook.

Bij de identificatie van de winnaars dienen deze een kopij van hun identiteitskaart voor te leggen. Indien de ingevulde gegevens en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende op de lijst van de winnaars.

Deze prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.
 

ARTIKEL 8

Floorify behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen in het geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Floorify kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge overmacht of omstandigheden buiten haar wil om, de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd, of modaliteiten ervan zouden moeten worden veranderd of aangepast.

Floorify wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige levering van de prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan Bpost of enige andere maatschappij verantwoordelijk voor de levering. 

De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Floorify kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet.

Floorify verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat FLOORIFY publiek maken, kunnen niet tegen FLOORIFY gebruikt worden of een verplichting scheppen voor FLOORIFY

 

ARTIKEL 9

FLOORIFY behoudt zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s van de overhandiging en van de na plaatsing, en dit voor promotionele doeleinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van dit reglement. 

 

ARTIKEL 10

Een kopij van huidig reglement is te vinden op www.floorify.com/nl/wedstrijdreglement.
 

ARTIKEL 11

De uitslagen van deze Wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Zij kunnen niet worden aangevochten.

Elke andere klacht in verband met huidige Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de vervaltermijn van 7 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd zoals bepaald in artikel 1 van dit reglement, naar de maatschappelijke zetel van FLOORIFY.  In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de vervaltermijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Kortrijkse rechtbanken.

 

ARTIKEL 12

Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Twitter.

FLOORIFY zal Facebook vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die in hoofde van Facebook zouden voortvloeien uit deze Wedstrijd. 
 

ARTIKEL 13

FLOORIFY hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald  in (i) de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening 2016/679  van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van de eerder vernoemde Verordening (hierna de “Privacy Wetgeving”). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FLOORIFY.

 

Door deelname aan deze Wedstrijd bevestigt iedere deelnemer zijn kennisname van deze garanties en zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van deze Wedstrijd.

 

Floorify verzamelt en verwerkt persoonsgegevens vanaf het moment van deelname aan de Wedstrijd. De verzamelde gegevens betreffen contactgegevens (zijnde; voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer) van de deelnemer. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van onze Wedstrijd met als doel enerzijds de identificatie van de deelnemers van de Wedstrijd, en anderzijds het voeren van communicatie met de deelnemers naar aanleiding van de Wedstrijd. Na afloop van de Wedstrijd wordt het doel geacht bereikt te zijn, en zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

 

Deze gegevens zullen nadien niet gebruikt worden voor de verspreiding van (niet-) commerciële informatie door Floorify. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen. Dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.

Na afloop van de Wedstrijd zal Floorify de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij deelname zijn toestemming tot publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en foto in geval van wedstrijdwinst. De deelnemer ziet af van alle rechten, vergoedingen en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

De deelnemer beschikt, conform de Privacy Wetgeving, te allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op verbetering ervan en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. Dit kan via een gedagtekend schriftelijk verzoek aan Floorify, per post of per e-mail aan hello@floorify.Com

Floorify verbindt er zich toe om onverwijld en uiterlijk binnen één (1) maand vanaf het verzoek gevolg daaraan te geven.