Facebook pixel

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Zuletzt aktualisiert: Dezember 2022 

 

Diese Datenschutzerklärung (“Datenschutzerklärung”) gilt für alle Verarbeitungsvorgänge, die von FLOORIFY (wie unten definiert) als für die Datenverarbeitung Verantwortlicher durchgeführt werden. 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de naamloze vennootschap “FLOORIFY”  (hierna genoemd “FLOORIFY”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Diese Datenschutzerklärung gilt unter anderem für (i) unsere Website https://www.floorify.com   (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen FLOORIFY en haar klanten, prospecten en business partners.

FLOORIFY wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Bitte beachten Sie neben der Datenschutzerklärung auch die Cookie-Richtlinien von FLOORIFY. Archivierte Versionen unserer Datenschutzerklärung finden Sie hier  

I.            FLOORIFY ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

FLOORIFY is een naamloze vennootschap met zetel te Kruisboommolenstraat 30A, 8800 Roeselare, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0655.893.511, RPR Gent, afdeling Kortrijk.

Gemäß der Datenschutzgesetzgebung wird FLOORIFY als für die Verarbeitung Verantwortlicher Ihrer personenbezogenen Daten für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke handeln. Das bedeutet, dass wir die Kontrolle und auch die Verantwortung über Ihre personenbezogenen Daten haben. 

II.          VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN FLOORIFY

Welke persoonsgegevens we verzamelen, opslaan en verwerken en het doel waarvoor FLOORIFY deze gegevens verwerkt, kan verschillen afhankelijk van uw relatie met FLOORIFY.

Meer specifiek hebben wij vijf verschillende scenario’s geïdentificeerd:

1       U bezoekt de Website van FLOORIFY

2       U wenst direct marketing te ontvangen van FLOORIFY

3       U bent een potentiële klant en/of u zoekt een commerciële relatie met FLOORIFY

4       Sie sind Kunde von FLOORIFY 

5       Sie sind Partner oder Zulieferer von FLOORIFY 

II.1           U bezoekt onze Website

Algemene communicatie en ondersteuning bij vragen

Doel:

Om algemene communicatie te voeren met & Floorify eindgebruikers bij te staan bij vragen (via de website (LiveChat), mail, telefoon, sociale media)

 

Persoonsgegevens:

  Voornaam

E-mailadres

 

  Achternaam

❑  Sociale media

  Telefoonnummer

  Vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrondslag:

Toestemming

 

Bewaarperiode:

Totdat u verzoekt om niet langer gecontacteerd te worden door FLOORIFY of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FLOORIFY afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

 

U heeft een uitgebreide garantie bij ons aangevraagd

 

Doel:

Om aanspraak te maken op de verlengde garantie zoals voorzien in de garantievoorwaarden van FLOORIFY

 

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  e-mailadres

 

  Achternaam

Product informatie

  Type kamer

 

Rechtsgrondslag:

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 

Bewaarperiode:

Voor de duur van de verlengde garantietermijn aangeboden door FLOORIFY en in ieder geval in overeenstemming met eventuele (gegevensverwerkings)overeenkomsten gesloten met FLOORIFY

 

Cookies

 

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen we uw persoonlijke gegevens ook verzamelen via Cookies die op uw

apparaat(en) zijn opgeslagen om de werking van de Website te optimaliseren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer

informatie.

 

 

 

U heeft stalen besteld

 

Doel:

Om u een gratis stalen te bezorgen en u gericht te kunnen bijstaan in uw zoektocht naar een geschikte vloer

 

Persoonsgegevens:

  Voornaam

  Adres

 

  Achternaam

  (Werk) email adres

  Hoedanigheid (particulier / professioneel)

  Leeftijdscategorie

 

Rechtsgrondslag:

Toestemming

 

Bewaarperiode:

 

Totdat u verzoekt om niet langer gecontacteerd te worden door FLOORIFY of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FLOORIFY afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

 

II.2           U wenst direct marketing te ontvangen van FLOORIFY

Ontvangen van Direct Marketing

 

Doel:

Om meer informatie te verstrekken over de producten van FLOORIFY of gerelateerde diensten.

 

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

 

  Achternaam

 

 

Rechtsgrondslag:

Toestemming

 

Bewaarperiode:

Totdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. U wordt automatisch afgemeld als we meer dan een jaar geen contact met u hebben opgenomen.

 

II.3        U bent een potentiële klant van FLOORIFY

 

Algemene communicatie met FLOORIFY & prospecting door FLOORIFY

 

Doel:

Om gesprekken te voeren over de producten en/of bijbehorende services van FLOORIFY (via mail, telefoon, sociale media zoals LinkedIn).

 

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

 

  Achternaam

  Telefoonnummer

 

  Naam werkgever

  Land

 

  Type industrie

  Taal van voorkeur

 

  Social media / business channel

  Vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrondslag:

Legitiem belang

 

Bewaarperiode:

Totdat u hebt verzocht om niet langer gecontacteerd te worden door FLOORIFY of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FLOORIFY, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

 

II.4           U bent een klant van FLOORIFY

U ontvangt een prijslijst

Doel:

Om u een prijsinschatting te bezorgen

Persoonsgegevens:

  Naam

  Werkgever (indien nodig)

  Achternaam

(Werk) e-mailadres

  Adres

  BTW-nummer (indien nodig)

Rechtsgrondslag:

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bewaarperiode:

Tot één (1) jaar na de beëindiging van de commerciële relatie tussen uw onderneming en FLOORIFY

U maakt gebruik van ons B2B-portaal

 

Doel:

Om u toegang te verschaffen tot ons B2B portaal

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  BTW-nummer

  Achternaam

  E-mailadres

Rechtsgrondslag:

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bewaarperiode:

Voor de duur van uw commerciële relatie met FLOORIFY en in ieder geval in overeenstemming met eventuele (gegevensverwerkings)overeenkomsten gesloten met FLOORIFY

Algemene communicatie met FLOORIFY & aanbieden van diensten

 

Doel:

Om te communiceren inzake onze commerciële samenwerking

 

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

 

  Achternaam

  Telefoonnummer

 

  Naam Werkgever

  Land

 

  Type Industrie

  Taal van voorkeur

 

  Social media / business channel

  Vrijwillig verstrekte informatie

 

Rechtsgrondslag:

Legitiem belang

 

Bewaarperiode:

Totdat u hebt verzocht om niet langer gecontacteerd te worden door FLOORIFY of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FLOORIFY, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet

 

Facturatie

 

Doel:

Om de facturen te bezorgen voor de verkochte producten / geleverde diensten.

 

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

 

  Achternaam

  Telefoonnummer

 

  Naam werkgever

  Adres

 

  Financiële data

  BTW-nummer

 

Rechtsgrondslag:

Berechtigtes Interesse  

 

Bewaarperiode:

Voor de duur van uw commerciële relatie met FLOORIFY en in ieder geval in overeenstemming met eventuele (gegevensverwerkings)overeenkomsten gesloten met FLOORIFY

 

II.5           U / uw bedrijf is een partner of leverancier van FLOORIFY

Algemene communicatie met FLOORIFY & aanbieden van diensten

Doel:

Om te communiceren inzake onze commerciële samenwerking

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

  Achternaam

  Telefoonnummer

  Naam werkgever

  Land

  Type industrie

  Taal van voorkeur

  Social media / business channel

  Vrijwillig verstrekte informatie

Rechtsgrondslag:

Berechtigtes Interesse  

Bewaarperiode:

Totdat u hebt verzocht om niet langer gecontacteerd te worden door FLOORIFY of tot één (1) jaar na uw laatste contact met FLOORIFY, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Facturatie

Doel:

Om de facturen te bezorgen voor de verkochte producten / geleverde diensten.

Persoonsgegevens:

 Produktinformation

  (Werk) e-mailadres

  Achternaam

  Telefoonnummer

  Naam werkgever

  Adres

  Financiële data

  BTW-nummer

Rechtsgrondslag:

Berechtigtes Interesse  

Bewaarperiode:

Voor de duur van uw commerciële relatie met FLOORIFY en in ieder geval in overeenstemming met eventuele (gegevensverwerkings)overeenkomsten gesloten met FLOORIFY

III.         TOEPASSELIJKE RECHTSGRONDEN

Meer informatie over de toepasselijke rechtsgronden voor elk van de geïdentificeerde verwerkingsactiviteiten vindt u hierboven.

Sofern die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ein berechtigtes Interesse darstellt, wird FLOORIFY stets (i) prüfen, ob die Verarbeitung in einem angemessenen Verhältnis zu dem Zweck steht, für den Ihre personenbezogenen Daten erhoben und verwendet wurden, und (ii) Ihre berechtigten Erwartungen berücksichtigen und ein Gleichgewicht mit Ihren Grundrechten und -freiheiten sicherstellen. Wenn FLOORIFY dies nicht gewährleisten kann, wird FLOORIFY die Speicherung/Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen oder eine neue Rechtsgrundlage festlegen. 

IV.         BEWAARTERMIJNEN

Tenzij een langere bewaartermijn is vereist of gerechtvaardigd (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart FLOORIFY uw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die nodig is om het betreffende doel te bereiken en te vervullen.

V.          OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

FLOORIFY zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot de verwerking van betalingen, het verzenden van leveringen, het leveren van diensten aan FLOORIFY (in een kader van onderaanneming), etc. In dit kader zullen (een deel van) uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, financiële instellingen, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, externe IT-partners, transport partners, verzekeringsmaatschappijen, andere externe dienstverleners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat FLOORIFY in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat FLOORIFY uw persoonsgegevens openbaar maakt:

ü  Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer FLOORIFY hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van FLOORIFY.

ü  Wanneer FLOORIFY of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die FLOORIFY heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal FLOORIFY uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

VI.         GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Jede Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) an einen Empfänger, der seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Land hat, das nicht unter einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission fällt, wird durch eine oder mehrere einschlägige (von der EU angenommene) Maßnahmen geregelt:  

ü  Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 4 Juni 2021 (Decision 2021/914)’; en/of

ü  Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of

ü  Certificeringsmechanisme

VII.       UW PRIVACY RECHTEN

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

ü  Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (FLOORIFY wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

ü  Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

ü  Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

ü  Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wenn Sie von Ihren Datenschutzrechten Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte an privacy@floorify.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan FLOORIFY te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en diensten van FLOORIFY meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van FLOORIFY.

VIII.      BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

FLOORIFY verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

FLOORIFY zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren: onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van FLOORIFY, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat FLOORIFY in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX.         UPDATE PRIVACY VERKLARING

FLOORIFY is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij FLOORIFY de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X.          VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. FLOORIFY draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

I.           FLOORIFY ALS FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHER 
   

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop FLOORIFY uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

-        Via e-mail: privacy@floorify.com ,

of

Auf dem Postweg FLOORIFY NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare 

Wenn Sie unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie FLOORIFY Ihre Fragen oder Anmerkungen verarbeitet, oder wenn Sie Beschwerden über die Art und Weise haben, wie FLOORIFY Ihre Daten sammelt, verwendet oder verarbeitet, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einreichen (d.h. bei der belgischen Datenschutzbehörde oder der Datenschutzbehörde (i) Ihres Wohnsitzes oder (ii) Ihres Arbeitsplatzes). Sie können eine E-Mail an die belgische Datenschutzbehörde senden unter contact@apd-gba.be oder jede andere von der belgischen Datenschutzbehörde zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse nutzen https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us ).


DISCLAIMER

Floorify hanteerde eerder een promotioneel beeld met 'scout' op de voorgrond; deze foto werd in samenspraak met Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw teruggetrokken omdat deze jeugdbeweging het imago van scouting aan geen enkele commerciële reclame van een bedrijf wil verbinden.  

 

language